FEL ČVUT

UX & CRO
 • Výzkum
 • Prototypování
 • Uživatelské testování
Webdevelopment
 • UI Design
 • Frontend Development
 • Implementace CMS Pimcore
Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze je v českých poměrech vědeckým gigantem, domácím týmem mnoha zvučných jmen ve svých oborech, zřídlem špičkových absolventů, chrličem článků v prestižních periodicích, producentem patentů, vzorovým partnerem aplikovaného výzkumu a obecně pionýrem budoucnosti, protože jak sami říkají: dnes učí o světě, který přijde teprve zítra.

Výzva: přijata

Fakulta se nacházela v klasickém prezentačním paradoxu, kdy realita je lepší než její prezentace: produkovala špičkové výstupy v mnoha atraktivních odvětvích typu automotive, kybernetika nebo robotika, PR oddělení jelo na plné obrátky, ale zastaralý web fakulty už to nedokázal prodat jak veřejnosti, tak potenciálním uchazečům o studium. Kromě absence responzivity trpěl také zmatečnou strukturou způsobenou dlouholetým organickým vývojem a omezenou paletou výrazových prostředků, kdy všechny stránky vypadaly vlastně stejně. I to byl jeden z důvodů, proč si jednotlivé laboratoře, ale i studijní programy zakládaly svoje vlastní stránky, díky kterým se ovšem obtížně udržovala vazba na mateřskou instituci a prakticky neexistovala vzájemná provázanost dat.

Výzkum

Pohled do analytických nástrojů nám zkalibroval obraz o výchozím stavu a pomohl zrekonstruovat obvyklá uživatelská flow. Zjistili jsme například, že

 • ve funnelu je trhlina mezi konzumací informací o programech a následným krokem k zjištění požadavků na přijímací řízení
 • doprovodný argumentář v podobě medailonků nebo stránky s důvody, proč jít na FEL, navštíví malé procento uživatelů

Následovalo mnoho hodin nesmírně zajímavých hloubkových rozhovorů, vedených od středoškoláků před maturitou, čerstvých studentů FELu, studentů jiných podobně zaměřených fakult až po středoškolské učitele a vysokoškolské výzkumníky.

Kvalitativní výzkum je nedocenitelný hlavně proto, že dokáže vypíchnout a artikulovat některá lehce přehlížená témata a nebo přinést řadu vedlejších informací, zdánlivě subjektivních nebo nepodstatných, které nám pomáhají pochopit něco z vnitřního ducha školy či podvědomě vnímané hodnoty, které se dají rovnou přetavit do prodejních argumentů. Zároveň poskytuje cenný zdroj obsahové inspirace, po čem uživatelé touží a co jim přijde nosné.

Mezi hlavní zjištění patří:

 • FEL je zájemci často vnímán jako škola, kde se především staví roboti
 • Zájemci o studium IT mohou FEL vynechat ze svého rozhodovacího procesu, protože nepatří mezi čistě střižené IT fakulty
 • FEL evokuje přítomnost obávané fyziky
 • Názvy a popisy některých oborů mohou být pro středoškoláky lehce mlhavé
 • Zájemci by ocenili ukázky z výuky a rychlejší cestu ke studijním plánům
Research – uchazeči/studenti

Cíle

Identifikovat hlavní cíle projektu bylo úkolem úvodních setkání s klíčovými stakeholdery.  U tak velké instituce, která je navíc rozkročena celkem rovnoměrně mezi výukou, výzkumem a spoluprací s komerčním sektorem je cílů obvykle víc a najít mezi nimi souhru a vytyčit priority není lehký úkol. Po mnoha hodinách interních rozhovorů

 • Zpřehlednit programovou nabídku studia
 • Zorientovat uchazeče v procesu přijímaček a následné fázi po úspěšném přijetí
 • Přilákat motivované uchazeče na celé portfolio programů, ne jen na ty populární
 • Podpořit důvěryhodnost pro získávání velkých mezinárodních výzkumných projektů
 • Sjednotit prezentaci specializovaných laboratoří a výzkumných skupin
 • Poskytnout editorům širší paletu výrazových prostředků
 • Zatraktivnit fakultu pro zahraniční studenty, výzkumníky a pedagogy

Design řeší problémy

Z předešlé fáze jsme věděli, co potřebujeme říct, nyní nastal čas vymyslet způsob, jak to říct. Nejtěžším úkolem bylo poskládat všechny potřebné informace do smysluplné a přehledné architektury, aby se vyšlo vstříc specifikům jednotlivých cílových skupin.

Malá ukázka pavouka iA, je tak velký, že se nám sem celý nevleze no...

Strategické rozhodnutí řešit interní agendu pro studenty a pedagogy prostřednictvím intranetu ulevilo informačnímu nákladu, nicméně i pro zájemce je část informací užitečná, což situaci naopak komplikovalo.

Neprodáváme předměty, ale zážitek ze školního života

Výsledkem je uspořádání webu tak, aby v maximální míře shrnovalo všechny informace pro cílovou skupinu na jednom místě a vhodně vyvažovalo souslednost kroků a prioritu. Proto jsou například všechny nutné a postačující informace pro uchazeče sdruženy do jedné položky “Zájem o studium”, kde kromě technických informací o průběhu přijímacího řízení a výběru studijních programů doplňujeme na opticky stejnou úroveň tolik potřebné přiblížení života na fakultě, aby fakulta získala lidský rozměr, který si ve skutečnosti všichni studenti chválí.

Někdo potřebuje názor

Z výzkumu vyšlo, že velkou váhu přikládají zájemci názoru kamarádů, kteří už na škole studují a mají s ní žitou zkušenost. Do webového prostředí jsme tuto potřebu přeložili tak, že jsme prošpikovali stránky medailonky studentů s osobním dobrozdáním, které tuto zkušenost předávají zprostředkovaně.

Někdo data

Pro zájemce o navazující magisterské studium byl zase o něco podstatnější pohled do kurikula, takže jsme naimportovali všechny studijní plány a specializace jednotlivých programů a představili je v přehledné formě, aby měli přesnou představu o předmětech, které charakter studia definují.

Jak přiblížit styl výuky?

Pro mnohé zájemce ze středoškolského prostředí je celkově přechod na jiný systém studia hůře představitelný, proto jsme akcentovali prezentaci laboratoří pomocí video průvodců a charakter studia pomocí ukázkových záznamů z přednášek.

Uchopitelná programová nabídka

Výběr studijního programu byl neuralgickým bodem původního webu, protože pod samotnými názvy si uživatelé obtížně představili alespoň hrubý obsah a povahu studia. Přehled programů jsme proto pojali sice stále jako střízlivý seznam, ale obohacený o krátký popisek a především o tečky - schematické znázornění množství matematiky, fyziky, programování a elektroniky v rámci studia.

Osoba je epicentrem informací

Problémem starého webu byla informační neúplnost, roztříštěnost a závislost na manuální práci editorů. Nejvíce to bylo cítit v bodě, který je celkem citlivý - na osobních profilech vědců a pedagogů, které buď neexistovaly, nebo se omezovaly na soupis publikací a především nebyly dostupné na centrálním fakultním webu. Ačkoliv mají k dispozici standardní vědecké databáze, vedoucí významných výzkumných projektů si chtějí udělat komplexní obrázek o dané osobě nebo pracovišti.

Nový web naopak udělal z databáze osob jeden ze svých pilířů - jedná se o epicentrum, kam se sbíhají skoro všechny informační nitky. Profil osoby nabízí vše od medailonku, profesního CV, automaticky doplňovaného seznamu publikací, až po vyučované předměty, účast na projektech a videa z přednášek.

Ve službách vědy

Jádrem vědeckého života a v určitém slova smyslu i službou, kterou fakulta nabízí pro spolupráci s komerční sférou, jsou specializované laboratoře a výzkumné skupiny. Sekce o spolupráci na ně odkazuje jako na klíčový prvek v portfoliu fakulty, sekce věnovaná výzkumu je má jako základní stavební kámen. Proto jsme jim připravili samostatné microsity, sice stále vizuálně jednoznačně odvozené od hlavního fakultního webu, ale zároveň škálovatelné a poskytující editorům dostatek volnosti v práci s obsahem.

Svět v obrazech

Studium a život na FELu je ze své podstaty řízen do velké míry alespoň částečně hmatatelnými věcmi - všichni známe jejich roboty a formule, ale jsou to i přístroje v laboratořích, ukázky softwaru nebo i lidé, kteří za tím stojí. Nový web potřeboval dostatek prostoru pro předání právě této vizuální stránky, která je často nesmírně zajímavá a hlavně pomáhá dokreslit výzkum pro uchazeče, ale třeba také pro média. Proto je obrazovým doprovodem protkaný celý web, aby bylo vidět, čím škola žije a web se nestal strohou nástěnkou.

Výzvy programování

Podobně jako všechna naše portálová řešení je i web FEL ČVUT postaven na redakčním systému Pimcore. Jeho síla je především patrná v udržování obrovského množství různorodých informací v jasné struktuře, velmi snadné manipulaci s vazbami mezi objekty, administraci uživatelských rolí pro práci v CMS, ale z editorského pohledu hraje prim mocný page builder.

Page builder

Obecně slouží pro sestavování stránek z předem definovaných komponent, ale tentokrát jsme jej využili na ještě širší ploše, aby šlo skládat absolutní většinu stránek modulárně, a naopak omezili kódování pevných šablon. Smyslem bylo dát editorům do ruky nástroj, prostřednictvím kterého budou schopni vlastními silami vytvářet nové a nové stránky z obsahových komponent bez nutnosti našeho programování.

Automatická aktualizace dat

Všechna data, která akademičtí pracovníci zadávají do celouniverzitních databází nebo aplikací ČVUT a které jsou pro účel webu relevantní, jako jsou osoby, publikace, vědecké projekty, předměty nebo studijní plány, bylo zbytečné plnit do webu manuálně znovu, když už někde existují. Využili jsme tedy možností datového skladu, namodelovali datovou strukturu a následně nastavili pravidelné importy, díky kterým se tato data aktualizují zcela automaticky. Pokud se tedy změní studijní plán, nebo přibude nový článek v publikacích významné profesorky, víme o tom stejně rychle, jako univerzitní systémy.

Uživatelské testování

Připravená beta verze webu prošla zevrubným testováním, jehož cílem bylo odhalit to, co ani my ani klient už nejsme schopni vidět. Smyslem je otestovat klíčové scénáře, k jejichž sestavení nám pomohl úvodní výzkum a analytika, a pokud zjistíme, že v některých momentech se uživatelé ztrácejí nebo jejich cesta k cíli jakkoliv dře, tak tyto momenty napravit. Díky testování se nám tedy podařilo vychytat poslední mouchy a web mohl jít do světa.

Uživatelské testování webu uchazeči a výzkumníky

Shrnutí

Při srovnání heatmap je patrné výrazně vyšší interakce s obsahem - je znát, že strukturování stránky do srozumitelných bloků přináší své ovoce. Když přijde na čísla, je situace díky vstupu do nové éry dolování dat z analytických nástrojů zastřených cookie lištami o fous složitější. I když čísla interpretujeme spíše skepticky, je vidět, že se po nasazení webu na podzim 2022 postupně zvýšila návštěvnost stránek se souhrnnými informacemi o bakalářském studiu, a to zhruba o 33%. Pragmaticky podané informace o přijímací řízení s krokovým návodem přilákaly o 16% více návštěv, než na starém webu. Výsledných akcí funnelu, tedy kliknutí na podání přihlášky, jsme napočítali o 1065 více, než bylo přihlášek v posledním roce fungování starého webu.

Pro milovníky formulářů
Jméno
Telefon
E-mail
A teď nám to napište
Zpráva zachycena!
Pokusíme se odpovědět co nejdříve.
Ajéje, něco zlobí a formulář ne a ne odletět. Zkuste to prosím za chvíli, nebo nám brkněte.
Speak English?
Speak English?

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Behance

Linkedin

Facebook

Instagram

Linkedin

Facebook

Instagram